Prekių kategorijos
PAGALBA / UŽSAKYMAI
Partneriai

        

            

     

       

Privatumas

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau BDAR) Nr.2016/679, reguliuojantis fizinių asmeninių duomenų apsaugą ir privatumą. 

BDAR apima nuostatas dėl atsakingo asmens duomenų tvarkymo, vadovaujantis skaidrumo ir teisėtumo principais. Negalima sukaupti daugiau duomenų, nei reikia, disponuoti duomenimis ilgiau, nei reikia. Tai daryti tik turint aiškų tikslą ir nustatytą laikotarpį.

 I. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – sveikis.lt) ir sveikis.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Elektroninėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad sveikis.lt juos valdys ir tvarkys pagal  2018 m. gegužės 25 d įsigaliojusį Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

3. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis gali:

 • visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
 • nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
 • juridiniai asmenys.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

4. Elektroninė parduotuvė sveikis.lt  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą ir elektroninėje laikmenoje saugo ir tvarko šiuos asmens kontaktinius duomenis:

 • vardas, pavardė;         
 • adresas (gatvė, pašto kodas, miestas, šalis);
 • telefono numeris;       
 • elektroninio pašto adresas bei kita elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija.

5. sveikis.lt naudoja Jūsų asmeninę informaciją įvairiems teisėtiems verslo tikslams. Elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija yra laikoma konfidencialia informacija bei renkama ir tvarkoma šiems tikslams:

 •     siekian įvykdyti užsakymus;
 •     apdoroti Jūsų prekių likučus;
 •     išrašyti finansinius dokumentus (pvz.: sąskaitas faktūras);
 •     spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 •     vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Naudodami Jūsų duomenis šiais tikslais, mes užtikriname,  kad visada atsižvelgsime į Jūsų asmeninių  duomenų saugumo ir teisėtumo prioritetus.

6. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

7. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis sveikis.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8. Elektroninė parduotuvė sveikis.lt  asmeninius duomenis saugo ne ilgiau nei tai reikalinga verslo santykiams pabaigti.

9. sveikis.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

10. sveikis.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

 •     tik šio dokumento 5 punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
 •     tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

11. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

12. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys.

13. sveikis.lt, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el.paštu info@sveikis.lt).

VI. Privatumo politikos keitimas

14. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi elektroninės parduotuvės sistemoje.

15. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el.paštu info@sveikis.lt) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.

16. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.